Πρόλογος
Προσοχή στις πινακίδες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Τεχνικές σημειώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 1. Γνωριμία με την τεχνητή νοημοσύνη . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  1.1 Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  1.2 Πώς αξιολογούμε την τεχνητή νοημοσύνη . . . . . . . . . . 24
  1.2.1 Γνωρίσματα νοημοσύνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  1.2.2 Εξέταση Τούρινγκ (Turing test) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  1.3 Τεχνητή νοημοσύνη και επιβίωση της ανθρωπότητας 28
  1.3.1 Μηχανές και αυτο-εξέλιξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  1.3.2 Μηχανές και εργασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  1.3.3 Κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης . . . . . . . . . . . . . 37
  Τεχνικές σημειώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 2. Προσπάθειες και επιτεύγματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  2.1 Σύντομη ιστορία δημιουργικής αγάπης . . . . . . . . . . . . . 44
  2.2 Σημεία συνάντησης με την τεχνητή νοημοσύνη . . . . . 46
  2.2.1 Στην καθημερινότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  2.2.2 Στη βιοϊατρική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  2.2.3 Στη φυσική και άλλες θετικές επιστήμες . . . . . . . . . . . . 57
  2.2.4 Στη δημοσιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  2.2.5 Στη νομική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  2.2.6 Στην ιστορική και φιλολογική μελέτη . . . . . . . . . . . . . . 73
  2.2.7 Στις τέχνες και τα παιγνίδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  2.2.8 Στη βαριά βιομηχανία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
  2.2.9 Στις μεταφορές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
  Τεχνικές σημειώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
 1. Πυλώνες τεχνητής νοημοσύνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  3.1 Οι θεμέλιοι λίθοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  3.1.1 Αναπαράσταση πληροφορίας και γνώσης . . . . . . . . . 112
  3.1.2 Μνήμη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  3.1.3 Αντίληψη και αίσθηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
  3.1.4 Συμπερασμός και σχεδιασμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
  3.1.5 Μάθηση και ανακάλυψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
  3.1.6 Αυτονομία και προσαρμοστικότητα . . . . . . . . . . . . . . 128
  3.1.7 Επικοινωνία με ισότιμους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
  3.1.8 Δημιουργικότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
  3.1.9 Προπύργια ανθρωπιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
  3.2 Δημοφιλείς τομείς έρευνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
  3.2.1 Μηχανική μάθηση και βαθιά μάθηση . . . . . . . . . . . . . 135
  3.2.2 Συλλογιστική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
  3.2.3 Υπολογιστική όραση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
  3.2.4 Ανάλυση φυσικής γλώσσας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
  Τεχνικές σημειώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
  Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
 2. Αποκαλύψεις και απομυθοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
  4.1 Η ακατανόητη συνεννόηση των μηχανών . . . . . . . . . . 160
  4.2 Η άλγεβρα των εννοιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
  4.3 Μίμηση της ανθρώπινης όρασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
  Τεχνικές σημειώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
  Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
 3. Περιμένοντας το αύριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
  5.1 Άμεσες εξελίξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
  5.1.1 Διεθνές επίπεδο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
  5.1.2 Εθνικό επίπεδο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
  5.1.3 Ατομικό επίπεδο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
  5.2 Στο αύριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
  Τεχνικές σημειώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
  Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
  Ευρετήριο όρων και εννοιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
  Γλωσσάριο βασικών όρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203